خلاصه کتاب رهبری آبراهام لینکلن

دانلود خلاصۀ کتاب “رهبری آبراهام لینکلن”

رهبری آبراهام لینکلن «این آبراهام لینکلن بود که در طول سختترین دوران تاریخ آمریکا تقریباً یکه و تنها دولت را حفظ کرد. اگر رهبری او نبود تجزیه‌طلبیِ سال 1860 میتوانست این کشور را به چند کشور کوچکتر تقسیم کند که بعضی از آنها نظام برده‌داری را حفظ میکردند و بعضی آن را کنار میگذاشتند. او […]

دانلود خلاصۀ کتاب “رهبری آبراهام لینکلن” Read More »