روش گاری در طوفان ذهنی!

روش گاری در طوفان ذهنی! آيا شده كه بخواهيد جلسه ی طوفان ذهنی با حضور بيش از 10 يا 15 نفر برگزار كنيد؟ يا اينكه در مورد 2 يا چند ايده ی مرتبط به هم طوفان ذهنی برگزار كنيد؟ نتيجه ی نسبتا جالبی بدست مي آيد؟ اين جلسات به سرعت خارج از كنترل، بی نظم […]

روش گاری در طوفان ذهنی! Read More »