مدیر جوان

تحلیل swot

ماتریس TOWS

رسیدن به گزینه های استراتژیک با استفاده از تحلیل EI ماتریس TOWS نوع دیگری از ابزار معروف کسب و کار یا همان SWOT است. TOWS و SWOT هر دو اختصار کلمات یکسان {توانمندی (S) ، ضعف (W) ، فرصت (O) و تهدید (T) } ولی با ترتیب متفاوت هستند . با تحلیل محیط خارجی (تهدید […]

ماتریس TOWS Read More »

تحلیل SWOT

فرصت های جدید را پیدا کنید،تهدید ها را مدیریت کرده و به حداقل برسانید . تحلیل SWOT ابزاری بسیار مفید برای شناسایی توانمندی ها و ضعف ها و هم چنین بهترین راه جهت پیداکردن موقعیت های پیش رو و غلبه بر تهدیدهاست. استفاده از این روش سبب رشد فوق العاده ای در کسب و کارتان

تحلیل SWOT Read More »