تکنیک های تندخوانی (هدایت چشم ها)

در این مقاله به یکی از اصلی ترین تکنیک های تندخوانی که استفاده از وسیله هدایتگر به هنگام مطالعه و یادگیری بوده و بهترین شکل استفاده از چنین ابزاری می پردازیم.   ما در حال صحبت از یک شیء باریک و بلند، مثل یک مداد یا خودکار ظریف، چوب غذا یا میل بافتنی هستیم. در […]

تکنیک های تندخوانی (هدایت چشم ها) Read More »