مدیر جوان

رهبری

دانلود خلاصه کتاب رهبری

دانلود خلاصه کتاب “درمورد رهبری” نوشتۀ وارن بنیس

دربارۀ رهبری هر چیز که درمورد رهبران مصداق دارد -خوب یا بد- درمورد همۀ ما صادق است. فقط وقتی که می فهمیم چه توانایی هایی داریم و می خواهیم چه استفاده ای از توانایی هایمان بکنیم، می توانیم زندگی را شروع کنیم، و باید علی رغم توطئه چینی های ناآگاهانه مردم و حوادث، این کار […]

دانلود خلاصه کتاب “درمورد رهبری” نوشتۀ وارن بنیس Read More »

خلاصه کتاب رهبری آبراهام لینکلن

دانلود خلاصۀ کتاب “رهبری آبراهام لینکلن”

رهبری آبراهام لینکلن «این آبراهام لینکلن بود که در طول سختترین دوران تاریخ آمریکا تقریباً یکه و تنها دولت را حفظ کرد. اگر رهبری او نبود تجزیه‌طلبیِ سال 1860 میتوانست این کشور را به چند کشور کوچکتر تقسیم کند که بعضی از آنها نظام برده‌داری را حفظ میکردند و بعضی آن را کنار میگذاشتند. او

دانلود خلاصۀ کتاب “رهبری آبراهام لینکلن” Read More »