طوفان فکری آنلاین

طوفان فكری آنلاين استفاده از تكنولوژی برای جمع كردن ايده های تيم تان بسياری از مديران تيم های مجازی را هدايت می كنند. اعضای تيم ممكن است فقط چند روز در هفته را به صورت فيزيكی حاضر باشند. شايد هم به طور كامل به صورت مجازی در تيم ايفای نقش نمايند و در شهر يا كشور […]

طوفان فکری آنلاین Read More »