دانلود خلاصه کتاب رهبری

دانلود خلاصه کتاب “درمورد رهبری” نوشتۀ وارن بنیس

دربارۀ رهبری هر چیز که درمورد رهبران مصداق دارد -خوب یا بد- درمورد همۀ ما صادق است. فقط وقتی که می فهمیم چه توانایی هایی داریم و می خواهیم چه استفاده ای از توانایی هایمان بکنیم، می توانیم زندگی را شروع کنیم، و باید علی رغم توطئه چینی های ناآگاهانه مردم و حوادث، این کار […]

دانلود خلاصه کتاب “درمورد رهبری” نوشتۀ وارن بنیس Read More »